Giới thiệu DDC

Đánh giá
(9 bầu chọn)
Trung tâm Thông tin – Thư viện Trường Đại học Đồng Nai sử dụng hệ thống phân loại thập phân DDC (Dewey Decimal Classification) để phân loại và sắp xếp tài liệu.
CẤU TRÚC CỦA DDC:
DDC thể hiện nghệ thuật sử dụng 10 chữ số từ 0 đến 9 để phân chia mỗi khái niệm ra tối đa 10 khái niệm con phụ thuộc (cấp dưới), và đến lượt mình mỗi khái niệm con lại được tiếp tục chia ra 10 khái niệm ở bậc nhỏ hơn...Hiện nay DDC có 1000 lớp phụ.
Các lĩnh vực khoa học đều được sắp xếp từ chung đến riêng, từ toàn thể đến bộ phận. Cơ sở sắp xếp là bộ môn khoa học, lĩnh vực khoa học, do vậy một chủ đề có thể xuất hiện tản mạn ở nhiều ngành khoa học khác nhau.
Bảng chính của DDC: 
DDC có 10 lớp cơ bản thể hiện như sau:
000 Những vấn đề chung (Tổng loại)
100   Triết học và Tâm lý học
200   Tôn giáo
300   Khoa học Xã hội
400   Ngôn ngữ
500   Khoa học Tự nhiên
600   Khoa học Ứng dụng  (Công nghệ )
700   Nghệ thuật
800   Văn học và Tu từ học
900   Địa lý và Lịch sử
Trung tâm Thông tin – Thư viện Đại học Đồng Nai sử dụng Hệ thống phân loại Thập phân Dewey để tổ chức và sắp xếp tài liệu trên giá, kệ theo lĩnh vực - chủ đề.
Về đầu trang